การใช้เซลลูโลสอุตสาหกรรม

ใช้เซลลูโลสที่แยกและบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบสามารถผลิตเรยอนอนุพันธ์กระดาษแก้วและเอสเตอร์เช่นไนเตรตและอะซิเตทนอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นเซลลูโลสเมทิลเอทิลเซลลูโลสคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสอนุพันธ์ของพอลิเมอร์อีเธอร์เช่นเซลลูโลสประจุลบใช้ในการเจาะน้ำมันอาหารเคลือบเซรามิกสารเคมีประจำวันซักผ้าสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์กราไฟท์, การผลิตดินสอ, อิเล็กทรอนิกส์, เคลือบ, วัสดุก่อสร้าง, ตกแต่ง, ขดลวดยุง, ยาสูบ, กระดาษ, ยาง, การเกษตร, กาว, พลาสติก, วัตถุระเบิด, อุปกรณ์การวิจัยทางไฟฟ้าและทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น

2022-05-12