தொழிற்சாலை செலலூஸின் உபயோகம்

தனித்தல் மற்றும் சுத்தப்பட்ட செல்லூலஸ் உபயோகித்து, இயற்கை பொருட்களாக, அது ரேயன், செல்போன் மற்றும் எஸ்டர் வெளியீட்டுகள் உருவாக்குகிறது; அது மெய்ல் செல்லூலஸ், எத்தீல் செல்லூலஸ், கார்பாசிமெட்டி பாலிமர் எட்டர் வடிவமைப்புகள், எண்ணெய் சிரிங், உணவு, சேராமிக் கிளாஸ், அன்றாட இரசாயனங்கள், இணைப்புக்கூடும், கிராஃபிட்ட் பொருட்கள், பென்சில் தயாரிப்பு, எலக்ட்ரானிக்ஸ், அணிகள், கட்டுமான பொருட்கள், அலங்காரம் கொசுக்கள், புகையிலை, பேப்பர், ரப்பர், வேளாண்மை, பிளாஸ்டிக், வெடிகள், மின்னல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி சாதனங்கள்.

2022-05-12